Dopłaty

Dopłaty

W dniach 25.05.2023 r. – 10.07.2023 r. można składać wnioski o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany albo ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mający charakter pomocy de minimis.

Dopłaty obejmują:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto.
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.
 3. Ziemniak.

Wnioski należy składać do kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy:

 • bezpośrednio w biurze ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi Obywatel na stronie gov.pl,
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku:

 • kopię faktury zakupu materiału siewnego wystawionej od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia,

i / lub

 • kopię dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego w terminie 15 lipca 2022 r. – 15 czerwca 2023 r.,
 • oryginał zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych,

lub

 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Dodatkowe dokumenty jakie można dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego,
 • oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzonej we własnym zakresie przez producenta rolnego,
 • oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami,
 • oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-de-minimis-kampania-2023

Porad oraz pomocy w wypełnieniu wniosku udziela nasz doradca.

Zapraszamy do siedziby w Zdunach:

62 594 83 33