Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Polityka prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych.

Szanowny Kliencie, w związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane osobowe informujemy, że:
1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia umowy sprzedaży zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest „BLENDING” sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach, ul. Towarowa 1, 63-760 Zduny.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: ado@blending.pl.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach:
a) zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia ww. umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia,
b) realizacji przez nas prawnie uzasadnionych interesów, w postaci dochodzenia przysługujących nam roszczeń lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, weryfikacji podanych przez Ciebie danych we wszelkiego rodzaju rejestrach dotyczących wiarygodności danych oraz zdolności kredytowej, a także wysyłania na podany przez Ciebie numer telefonu wiadomości sms z informacją o nadchodzącym terminie płatności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.
c) przedstawiania Tobie oferty sprzedaży produktów i usług oferowanych przez „BLENDING” sp. z o.o. poprzez przesyłanie drogą mailową, telefoniczną lub na adres korespondencyjny informacji handlowych, o promocjach i ofertach specjalnych „BLENDING” sp. z o.o. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, prawne, windykacyjne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, windykacyjnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze,
b) podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru,
c) podmioty świadczące usługi IT w celu świadczenia usług hostingowych, wykonywania na zamówienie „BLENDING” sp. z o.o. usług w zakresie konfiguracji sprzętowej i/lub programowej, wykonywania na zamówienie „BLENDING” sp. z o.o. usług programistycznych, podmioty dostarczające usługi wysyłki informacji handlowej.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązania podatkowe) związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Następnie zostaną usunięte.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
a) Żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) Prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
d) Prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
e) Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez Nas zbiorów,
f) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa niezwłocznie Cię powiadomimy.

Informacja dla procesów rekrutacyjnych  –  kliknij tutaj.

 

Informacja do zamówień online – kliknij tutaj.

 

Zapytanie o produkt i usługę –  kliknij tutaj.

 

Informacja o przetwarzaniu danych użytkowników FANPAGE “BLENDING” sp. z o.o. na portalu Facebook –  kliknij tutaj.

 

Wniosek – prawo do bycia zapomnianym –  kliknij tutaj.

Polityka cookies

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką cookies.