Dopłaty

Dopłaty

Do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty do zużytego siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany albo ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski mogą składać producenci rolni którzy:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon nie są objęte dopłatami.

Gatunki roślin objęte dopłatami:

 • zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto,
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubin, soja, wyka siewna,
 • ziemniaki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię faktury zakupu materiału siewnego wystawionej w terminie: 15 lipca 2023 r. – 15 czerwca 2024 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym czasie do siewu lub sadzenia,

i / lub

 • kopię dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia,
 • oryginał albo potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis otrzymane w okresie trzech lat kalendarzowych od dnia złożenia wniosku,

lub

 •  oświadczenie o wielkości otrzymanych w tym okresie pomocy de minimis.

Dodatkowo do wniosku powinno się załączyć:

 • oświadczenie o składzie mieszanki materiału siewnego,
 • oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin objętych dopłatami,
 • oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu.

Wnioski można składać:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji oraz formularz wniosku na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-pomoc-de-minimis-kampania-2024

Problem z wypełnieniem wniosku?

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą, który pomoże wypełnić wniosek:

Zduny 62 594 83 33