Modernizacja gospodarstw rolnych.

Modernizacja gospodarstw rolnych.

W terminie 29 marca do 27 maja 2022r. można składać wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach:

  1. rozwój produkcji prosiąt,
  2. nawadnianie w gospodarstwie.

Dokumenty należy składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Refundację w obszarze rozwoju produkcji prosiąt obejmują koszty:

-budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,

-zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej,

-budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

-ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Refundację w obszarze nawadniania w gospodarstwie obejmują koszty:

-wykonania nowego nawodnienia,

-ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru,

-wykonania ujęć wody,

-zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,

-budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej do nawadniania.

Więcej informacji odnośnie warunków programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku udziela nasz doradca. Zapraszamy!

Zduny 62 594 83 33